Корисни линкови

Подолу се прикажани неколку линкови кои може да ви користат вам како и на вашиот бизнис во секојдневните потреби. Листата постојано ја одржуваме и по потреба ќе додаваме нови линкови од повеќе бизнис области.

Министерство за Финансии на Република Македонија

Овде ќе најдете информации за нашата организацона поставеност, начинот на работа, нашите иницијативи, проекти и заложби како и за позначајните активности на Министерството за финансии на национално и на меѓународно ниво.

Царинска Управа на Република Македонија

Интернет странта на царинската управа претставува обид, да направиме презентација за работата на царинската управа, на пошироката јавност и на нашите колеги во светот, кои сме ние…

Министерство за Економија на Република на Македонија

Според Законот за организација и работа на органите на државната управа (Сл. весник на РМ 58/00) Министерството за економија ги врши работите што се однесуваат на следење на состојбата и појавите на лазарат на стоки и услуги и влијанието на мерките на економската политика ….

Министерство за Транспорт и Врски на Република на Македонија

Водејќи се од визијата Македонија да ја направиме земја на просперитети и благосостојба, а имајќи во предвид да ги заштитиме сите државни интереси Министерството за Транспорт и врски постојано го засилува инвестицискиот циклус во изградба на капитални објекти, квалитетна инфраструктура и напредни услуги.

Стопанска Комора на Македонија

Коморите, како репрезент и застапник на интересите на стопанството. Со карактеристика на сите општествено-економски и политички системи. Како и многу други институции и асоцијации, разликите и нијансите на коморското организирање се резултат на продукциите односи на определено општествено уредување.

Државен Завод за Статистика на Република Македонија

Државниот завод за статистика е стручна и самостојна организација во рамките на државната администрација во Република Македонија. Основни функции на институцијата се прибирање, обработка и дисеминација на статистички податоци за демографските, социјалните и економските појави во македонскот општество.